baner1 baner2 baner3 baner4

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do swojej strony internetowej WUP w Katowicach.

Daty publikacji i aktualizacji

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21-12-2023.
Data publikacji strony internetowej: 20-12-2023.

Strona internetowa z aplikacją jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej z aplikacją podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Komunikaty błędów mogą być niejednoznaczne i sprawiać problemy użytkownikom niewidomym.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.12.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Komórką kontaktową jest Zespół ds. Promocji i Informacji , funduszeue@wup-katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/757-33-11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skontaktuj się

Skorzystaj z porady doradcy zawodowego. Umów się na wizytę i skonsultuj wyniki
swojego testu z ekspertem.

Zadzwoń

32 757 33 89

Napisz

poradnictwo@wup-katowice.pl

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027
ikona zamknij menu